Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetten over de gegevensbescherming, voornamelijk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is:

Langkamp Technology B.V.
Molenvliet 22
3961 MV  Wijk bij Duurstede
Telefon: +31 (0) 343- 59 54 10
Fax: +31 (0) 343- 59 54 11
E-Mail: info@ltbv.nl
Internet: www.ltbv.nl

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Langkamp Technology B.V. heeft niet een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

ALGEMENE OPMERKINGEN OVER GEGEVENSVERWERKING

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt normaal gesproken alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit voor het ter beschikking stellen van een functionele website alsmede onze inhoud en prestaties noodzakelijk is. Een uitzondering geldt in die gevallen, waarin het vooraf verkrijgen van toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor zover wij voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens toestemming van de betrokken persoon verkrijgen, dient art. 6 lid 1 sub a Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als wettelijke basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die voor de naleving van een contract, waarbij de contractant de betrokken persoon is, noodzakelijk is, dient art. 6 lid 1 sub b van de AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen, waar onze onderneming aan onderhevig is, dient art. 6 lid 1 sub c van de AVG als wettelijke basis.

Voor het geval dat noodzakelijke belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 lid 1 sub d van de AVG als wettelijke basis.

Als de verwerking voor inachtneming van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of derden noodzakelijk is en de belangen, grondrechten en elementaire mensenrechten van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 sub f van de AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Het tijdelijk opslaan van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de pc van de gebruiker te kunnen tonen. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen. Het opslaan in log-bestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Een verwerking van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze samenhang niet plaats. In deze doelen ligt ook ons gerechtvaardigde belang in de gegevensverwerking conform art. 6 lid 1 sub f van de AVG.

GEGEVENS WISSEN EN OPSLAGDUUR

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Het opslaan kan bovendien plaatsvinden als dit is beoogd door de Europese of nationale wetgevers in verordeningen, wetten of overige voorschriften in het EU-recht, waaraan de verantwoordelijke instantie onderhevig is. Het blokkeren of wissen van de gegevens vindt ook dan plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij een noodzaak bestaat voor verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een overeenkomst of het naleven van een contract.

CONTACTFORMULIER, E-MAIL-CONTACT

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetpagina is een contactformulier te vinden dat voor de elektronische contactopname kan worden gebruikt. Als een gebruiker gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan worden de op het formulier ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 1. datum en tijd van de aanvraag
 2. voornaam, achternaam
 3. e-mailadres en telefoonnummer (indien opgegeven)
 4. bericht

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het verstuurproces om uw toestemming gevraagd en op deze privacyverklaring gewezen.

Als alternatief is het contact opnemen via het ter beschikking gestelde e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de met de e-mail verstuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSOON

Recht op inzage

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging vragen van het feit dat persoonsgegevens, die u betreffen, door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking bestaat, kunt u van de verantwoordelijke voor de volgende informatie om inzage verzoeken:

 1. de doeleinden, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens die u betreffen openbaar zijn gemaakt of nog openbaar worden gemaakt;
 4. de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die u betreffen
 5. het bestaan van een recht op rectificatie of wissen van de persoonsgegevens die u betreffen,
 6. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon zijn verzameld;

u hebt het recht om inzage te vragen over het feit of de persoonsgegevens die u betreffen in derde landen of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In deze samenhang kunt u verlangen om over de passende garanties conform art. 46 van de AVG in samenhang met de overdracht te worden geïnformeerd.

RECHT OP RECTIFICATIE

U hebt ten opzichte van de verantwoordelijke het recht op rectificatie of aanvulling van persoonsgegevens die u betreffen, voor zover die verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn. De rectificatie dient de verantwoordelijke onmiddellijk uit te voeren.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U kunt de beperking van de verwerking van uw gegevens verlangen als u de juistheid van de gegevens betwist, de gegevens voor het claimen van wettige aanspraken nog nodig zijn, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, een controle van uw verzoek nog op zich laat wachten of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

RECHT OP VERGETELHEID

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de persoonsgegevens die u betreffen onmiddellijk worden gewist, en de verantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens die u betreffen, zijn voor de doeleinden, waarvoor deze zijn verzameld of op andere wijze zijn verwerkt, niet meer nodig.
 2. U trekt uw toestemming in, waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a van de VGA was gebaseerd, en er ontbreekt een andere wettelijke basis voor de verwerking.
 3. U maakt bezwaar tegen de verwerking (art. 21 lid 1 van de AVG) en er zijn geen belangrijker gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u maakt conform art. 21 lid 2 van de AVG bezwaar.
 4. De persoonsgegevens die u betreffen zijn onrechtmatig verwerkt.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht om persoonsgegevens, die u betreffen en die u aan de verantwoordelijke ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke, waaraan de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, over te dragen, voor zover

 1. de verwerking is gebaseerd op een toestemming conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG of art. 9 lid 2 sub a van de AVG of op een contract conform art. 6 lid 1 sub b van de AVG en
 2. de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.

Krachtens dit recht hebt u verder het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens die u betreffen direct door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dis technisch realiseerbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden belemmerd.

RECHT VAN BEZWAAR

U hebt het recht om redenen, die uit uw bijzondere situatie voortkomen, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen die op grond van art. 6 lid 1 sub e of f van de AVG plaatsvindt; dit geldt ook voor het op deze bepalingen gebaseerde profiling.

De verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens die u betreffen niet meer, tenzij hij dwingende te beschermen redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het claimen, het uitoefenen of de verdediging van wettelijke aanspraken.

RECHT OP HET INTREKKEN VAN DE TOESTEMMINGSVERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Door het intrekken van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de door de toestemming tot aan het intrekken hiervan plaatsgevonden verwerking niet aangetast.

RECHT OP RECLAMATIE BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Ongeacht een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel staat u het recht op reclamatie bij een toezichthoudende autoriteit, voornamelijk in de lidstaat van uw verblijfplaats, van uw werklocatie of van de plaats van de vermoedelijke overtreding, toe als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen in strijd is met de AVG (art. 77 van de AVG).

Toezichthoudende autoriteit in Nederland:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Telefoon: 088 - 1805 250
Web: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING DOOR DE VERANTWOORDLEIJKE INSTANTIES EN DERDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt verleend,
 • de verwerking voor de afwikkeling van een contract met uw nodig is,
 • de verwerking nodig is om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen,
 • de verwerking voor de inachtneming van gerechtvaardigde belangen nodig is en er geen reden bestaat tot de aanname dat u een overwegend te beschermen belang bij het niet doorgeven van uw gegevens hebt.

REGISTRATIE VAN ALGEMENE INFORMATIE BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE

Als u onze website bezoekt, wordt automatisch door middel van een cookie algemene informatie geregistreerd. Deze informatie (server-logbestanden) bevat bijvoorbeeld het soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider en dergelijke. Hierbij gaat het uitsluitend om informatie die niet te herleiden is tot uw persoon.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om door u opgevraagde inhoud van webpagina's correct te kunnen leveren en komt bij gebruik van het internet altijd voor. Deze wordt voornamelijk voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • het veiligstellen van een probleemloze verbindingsopbouw van de website,
 • het veiligstellen van een probleemloos gebruik van onze website,
 • evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsmede
 • voor andere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde interesse uit de eerder genoemde doeleinden in het verzamelen van gegevens. Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over uw persoon te trekken. Ontvangers van de gegevens zijn alleen de verantwoordelijke instantie en evt. opdrachtverwerkers.

Anonieme informatie van dit soort wordt door ons evt. statistisch geëvalueerd om onze internetsite en de daarachter staande techniek te optimaliseren.

COO­KIES

Net als vele andere websites maken wij ook gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een websiteserver op uw harde schijf worden overgedragen. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens, zoals bv. IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met het internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen op een pc over te brengen. Aan de hand van de in de cookies aanwezige informatie kunnen wij de navigatie voor u makkelijker maken en de juiste weergave van onze webpagina's mogelijk maken. In geen geval worden de door ons geregistreerde gegevens aan derden doorgegeven of zonder uw toestemming een koppeling met persoonsgegevens gemaakt.

Natuurlijk kunt u onze website te allen tijde ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig zo ingesteld dat deze cookies accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser deactiveren. Gebruik de helpfunctie van uw internetbrowser om te weten te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Let op: sommige functies van onze website werken mogelijk niet als u het gebruik cookies hebt gedeactiveerd.

SSL-CODERING

Om de veiligheid van uw gegevens bij de overdracht te beschermen, maken wij gebruik van coderingsprocessen volgens de nieuwste stand van de techniek (bv. SSL) via HTTPS.

SERVER-LOGGEGEVENS

De provider van de site verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-loggegevens die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • browsertype en browserversie
 • naam van de opgevraagde webpagina
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer url
 • hostnaam van de gebruikte pc/provider
 • datum en tijd van de serveraanvraag
 • ip-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd. Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f van de AVG die de verwerking van gegevens toestaan om een contract of precontractuele maatregelen te kunnen naleven.

SOLLICITATIES

Met het versturen van een sollicitatie per e-mail verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat Langkamp Technology de door u aan ons overgedragen gegevens verzamelen, verwerken en mag gebruiken ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatie. Verder accepteert u hiermee onze bepalingen inzake gegevensbescherming. Het wissen van uw persoonlijke sollicitatiegegevens vindt altijd plaats na afsluiting van de sollicitatieprocedure, zodra uw kennis om aan het doel van de opslag te beantwoorden niet meer nodig is of op zijn laatst na 6 maanden.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (onderstaand: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden dus, die op uw pc worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze webpagina's, wordt uw IP-adres van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van het akkoord over het Europese economisch gebied van tevoren ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website-gebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

De doeleinden van de gegevensverwerking liggen in de analyse van het gebruik van de website en in de samenstelling van rapporten over activiteiten op de website. Op basis van het gebruik van de website en van het internet dienen dan verdere verbonden diensten te worden geleverd. De verwerking berust op het gerechtvaardigde interesse van de exploitant van de website.

U kunt het opslaan van de cookies door een instelling in uw browser-software voorkomen; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser plug-in download en installeert: Browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics.

GEBRUIK VAN GOOGLE MAPS

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers verzameld, verwerkt en gebruikt. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het Google-privacybeleid. Daar kunt u in het privacybeleid ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen.

Uitgebreide handleidingen bij het beheer van de eigen gegevens in combinatie met Google-producten vindt u hier.

GEINTEGREERDE YOUTUBE-VIDEO'S

Op enkele van onze webpagina's hebben wij Youtube-video's geïntegreerd. De exploitant van de betreffende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een pagina met de YouTube plug-in bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van Youtube. Hierbij wordt Youtube medegedeeld welke pagina’s u bezoekt. Als u in uw Youtube-account bent ingelogd, kan Youtube uw surfgedrag aan u persoonlijk toeschrijven. Dit voorkomt u door vooraf uit uw Youtube-account uit te loggen.

Als een Youtube-video wordt gestart, maakt de aanbieder gebruik van cookies die aanwijzingen over het gedrag van de gebruiker verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google-Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft ook bij het bekijken van Youtube-video's geen rekening moeten houden met dergelijke cookies. Youtube slaat echter ook in andere cookies niet persoonsgerelateerde gebruiksinformatie op. Als u dit wilt voorkomen, dan moet u het opslaan van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over privacy bij "Youtube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

WIJZIGING VAN ONZE PRIVACYBEPALINGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de actuele richtlijnen of om wijzigingen in onze prestaties in de privacyverklaring om te zetten, bv. bij de introductie van nieuwe services. Voor uw hernieuwde bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

BEZWAAR TEGEN RECLAMEMAILS

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van in het kader van de Duitse impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitant van de pagina’s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wettelijke stappen te ondernemen in geval van het ongevraagde toesturen van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam e-mails.


Stand: mei 2018

Overleg over uw temperatuurmeting? Wij bellen u terug.

gewenste dag / tijdstip
Veiligheidscode:
Versturen

Kies hier uw taal

nederlands english deutsch
Langkamp-Technology-ISO-9001

DIRECT CONTACT MET ONS TEAM

Langkamp Technology B.V.
Molenvliet 22
3961 MV Wijk bij Duurstede
Nederland

Tel.: +31 (0)343-595410
info@ltbv.nl